กรองข้อมูลตามอำเภอ

ปีข้อมูล :   

  
 เมืองเชียงใหม่    จอมทอง    แม่แจ่ม    เชียงดาว    ดอยสะเก็ด    แม่แตง    แม่ริม    สะเมิง    ฝาง    แม่อาย  
 พร้าว    สันป่าตอง    สันกำแพง    สันทราย    หางดง    ฮอด    ดอยเต่า    อมก๋อย    สารภี    เวียงแหง  
 ไชยปราการ    แม่วาง    แม่ออน    ดอยหล่อ    กัลยาณิวัฒนา  
     
ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่ดำเนินงาน อำเภอ งบประมาณ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ภาพประกอบโครงการ

แหล่งอ้างอิง


ที่ แหล่งอ้างอิง วันที่อ้างอิง